Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ride-automotive ged.bij kvk Amsterdam 61745804
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden
Uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen
Uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere
(rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft
Afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
Vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en
erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet
voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen
onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins
voorrang bedongen is.
4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt
Vernietigt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De
nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een
geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de
niet-geldige.
AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een
aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op
eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder
onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage
gegeven worden.
3.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons
niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig
mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis
gebracht.
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf
van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren, of
vooruitbetaling te verlangen.
OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst
dàn tot stand nadat wij een opdracht mondeling hebben aanvaard,
respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging
bepalend is.
2. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan,
komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de
opdracht van de wederpartij.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden
ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3
werkdagen na factuurdatum.
5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende
kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan
betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
7. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten
voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met
de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen,
waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
8. Alle technische eisen die door de wederpartij aan te leveren zaken
worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij
het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te
worden gemeld.
9. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te
verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst.
PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere
opslagplaats,
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en
rechten,
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en
verzekering,
- in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander
met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke
voorschriften, met dien verstande dat al bekende toekomstige
prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze
wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als
annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op
volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
LEVERING
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte
voor risico van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en
voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de
factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter
transportering gereed staat.
3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking direct bij
aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te
controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds
dat de zaken tot haar beschikking staan.
4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de
verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de
afleveringsbon, en/of de factuur te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan
de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij
afzonderlijk kunnen factureren.
6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
7.Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet
zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening
en risico.
TRANSPORT/RISICO
1.Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt
de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als
goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de
wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de
vervoerder.
2.Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende het transport/de
verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de
meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3.Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in
rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een
dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na
retourzending in onbeschadigde staat.
OVERMACHT
1.Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen
onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden
verlangt.
2.Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij
het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de
omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3.Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen
partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de
daaraan verbonden gevolgen.
4.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de
uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de
overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5.De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
AANSPRAKELIJKHEID
1.Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de
Wet geregeld is.
2.Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit
te boven gaan.
3.Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en

goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van
welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende
of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij
derden.
4.In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of
veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de
ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft
aangeschaft.
5.Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken of diensten door
of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken
van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding,
ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of
fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen
indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende
prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard
en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en
wel binnen 7 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het
geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend
verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit
de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de
reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze
voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen
voorwaarden.
GARANTIE
1.Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij
gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons
geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende
fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan
enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
2.De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar
ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het
geleverde.
3.Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit
de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn
wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze
krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te
verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten
door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling,
faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of
overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd
de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde
terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding
voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op
de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
2.De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in
onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een
vordering van een derde.
3.Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken
hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien - door het ontstaan der vordering
- bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken
zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij
getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie
onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
BETALING
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder
korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of
overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 8
dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften
aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag
aangemerkt.
2.Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot
voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten
en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3.Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel
beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen
wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende
verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van
haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,
dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der genoemde
omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden,
hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van
de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te
eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten,
schaden en interesten.
f. Ride-automotive behoud zich het recht een aanbetaling van 50% van het
totaalbedrag aan wederpartij te vragen na acceptatie van een offerte.
RENTE EN KOSTEN
1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft
plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de
factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle
feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke
procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met
inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde
burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2.Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten
beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis
zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende
één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke
rechter uit te spreken.
3.Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie
scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming
van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt
en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden
tesamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten
laste van partijen, zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover
daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van
Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
Pushbars (Front beschermingsinrichtingen)
1. Alle door ons verkochte pushbars zijn zonder EU en/of Tuv goedkeuring.
Aanschaf en gebruik van deze pushbar is voor eigen verantwoordelijkheid
van de koper.
2. Pushbars zijn alleen EU en/of Tuv goedgekeurd als dit uitdrukkelijk op
de factuur is vermeld.
3. Elke vorm van aansprakelijkheid in verband met pushbars, zowel de
aanschaf als de montage als het gebruik ligt volledig en uitsluitend bij de
koper.

Ride-automotive is onderdeel van Finalmente(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2023 - 2024 Ride-automotive | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel