Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Ride-automotive

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam onder nummer 61745804

 

Bongerd 3

1705GK Heerhugowaard

023-3030193

Kvk: 61745804

 

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden

Uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

 1. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere

(rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft

Afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens

Vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en

erfgenamen.

 1. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet

voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen

onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins

voorrang bedongen is.

 1. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt

Vernietigt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De

nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een

geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de

niet-geldige.

AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn

vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een

aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op

eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder

onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage

gegeven worden.

3.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons

niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig

mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis

gebracht.

 1. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf

van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren, of

vooruitbetaling te verlangen.

OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst

dàn tot stand nadat wij een opdracht mondeling hebben aanvaard,

respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging

bepalend is.

 1. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan,

komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de

opdracht van de wederpartij.

 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden

ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of

opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3

werkdagen na factuurdatum.

 1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende

voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende

kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens

(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan

betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 1. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten

voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met

de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen,

waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

 1. Alle technische eisen die door de wederpartij aan te leveren zaken

worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij

het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te

worden gemeld.

 1. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te

verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst.

PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere

opslagplaats,

- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en

rechten,

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en

verzekering,

- in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

 1. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij

gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander

met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke

voorschriften, met dien verstande dat al bekende toekomstige

prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze

wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als

annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op

volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

LEVERING

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte

voor risico van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en

voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de

factuur of anderszins wordt aangegeven.

 1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter

transportering gereed staat.

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking direct bij

aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te

controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds

dat de zaken tot haar beschikking staan.

 1. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de

verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de

afleveringsbon, en/of de factuur te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan

de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

 1. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij

afzonderlijk kunnen factureren.

 1. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

7.Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet

zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening

en risico.

TRANSPORT/RISICO

1.Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt

de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als

goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de

wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de

vervoerder.

2.Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende het transport/de

verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de

meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3.Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in

rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een

dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na

retourzending in onbeschadigde staat.

OVERMACHT

1.Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen

onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van

de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden

verlangt.

2.Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij

het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de

omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3.Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen

partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de

daaraan verbonden gevolgen.

4.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de

uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de

overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5.De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij

daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

1.Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de

Wet geregeld is.

2.Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit

te boven gaan.

3.Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en

goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van

welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende

of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij

derden.

4.In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of

veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de

ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft

aangeschaft.

5.Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken of diensten door

of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken

van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding,

ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of

fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

RECLAMES

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen

indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende

prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard

en de grond der klachten.

 1. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en

wel binnen 7 dagen na de factuurdatum.

 1. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het

geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

 1. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend

verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 1. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit

de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de

reclame is afgewikkeld.

 1. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze

voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen

voorwaarden.

GARANTIE

1.Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij

gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons

geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende

fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan

enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

2.De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar

ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het

geleverde.

3.Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit

de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn

wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze

krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te

verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten

door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling,

faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of

overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd

de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of

gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde

terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding

voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op

de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2.De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in

onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een

vordering van een derde.

3.Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken

hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien - door het ontstaan der vordering

- bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken

zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij

getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie

onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

BETALING

1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder

korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of

overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 8

dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften

aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag

aangemerkt.

2.Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot

voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten

en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3.Ingeval de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand

overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel

beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen

wordt gelegd,

 1. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt

ontbonden,

 1. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende

verplichting niet nakomt,

 1. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de

daarvoor gestelde termijn te voldoen,

 1. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een

belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van

haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,

dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der genoemde

omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden,

hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van

de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige

waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te

eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten,

schaden en interesten.

 1. Ride-automotive behoud zich het recht een aanbetaling van 50% van het

totaalbedrag aan wederpartij te vragen na acceptatie van een offerte.

RENTE EN KOSTEN

1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft

plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de

factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand

verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor

rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle

feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke

procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De

buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met

inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als

zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de

overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de

betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van

feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde

burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen,

tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2.Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten

beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis

zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende

één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke

rechter uit te spreken.

3.Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie

scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming

van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt

en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden

tesamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten

laste van partijen, zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover

daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van

Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Pushbars (Front beschermingsinrichtingen)

 1. Alle door ons verkochte pushbars zijn zonder EU en/of Tuv goedkeuring.

Aanschaf en gebruik van deze pushbar is voor eigen verantwoordelijkheid

van de koper.

 1. Pushbars zijn alleen EU en/of Tuv goedgekeurd als dit uitdrukkelijk op

de factuur is vermeld.

 1. Elke vorm van aansprakelijkheid in verband met pushbars, zowel de

aanschaf als de montage als het gebruik ligt volledig en uitsluitend bij de

koper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ride-automotive is onderdeel van Finalmente

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.